Dit moest ik even kwijt…

Jacob Fresco - 20/11/2015 - Opinie /

De aanslagen in Parijs… je kan het onmogelijk gemist hebben. Kort na de aanslagen verschenen al snel de gebruikelijke complottheorieën op social media. Het zou een ‘false flag-operation‘ zijn van de Mossad, de CIA zou er achter zitten en ga zo nog maar even door. Ook bleek het vrij normaal te zijn om het conflict tussen Israël en de Palestijnen aan te wijzen als voedingsbodem voor de aanslagen. En dat terwijl ISIS in het opeisen van de aanslagen aangaf dat het een vergelding betrof voor de Franse luchtaanvallen in Syrië. Maar ongetwijfeld het meest gehoorde mantra: de aanslagplegers waren geen moslims en ISIS heeft niks met de islam te maken. En daar wringt ‘em wat mij betreft de schoen.

Ik ken er genoeg; vreedzame moslims die wel praktiserend zijn, maar absoluut niet gewelddadig. Dat zijn hele lieve mensen die mij als niet-moslim gewoon gedag zeggen, met me praten en vragen hoe het mijn vrouw gaat. Ze geven mijn vrouw een hand, mijn ongesluierde dochter een aai over de bol en vinden het geweldig dat we onze zoon een yiddische naam gegeven hebben. Had ik al gezegd dat ze ook zeer gelovig zijn?

Vinden zij ook dat ISIS niet islamitisch is? Geen idee, dat soort zaken komen eigenlijk nooit ter sprake. Yassin Elforkani, jongerenimam in Amsterdam vindt in ieder geval van wel. En ik ben het met hem eens. Ik vind ISIS wel degelijk islamitisch. Simpelweg omdat de Koran hun drijfveer is. Hun interpretatie ervan althans…

 

Soera 5: 54

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

 

Soera 4:76

Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.

 

Soera 2: 190-193

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

 

Soera 8: 12-1

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, ( wete) Allah is voorzeker streng in vergelding…
O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.
En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.
Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

 

Soera 8: 59-60

En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

 

Hadith 41:6985

De Profeet, (gebed en de vrede zijn op hem), heeft gezegd: “De tijd van oordeel zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is.”

 

Soera 3:61

Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: “Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk roepen; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen.”

 

Soera 4:46

Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: “Wij horen en gehoorzamen niet” en “luistert gij, zonder te horen” en “Raainaa”, terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd hadden: “Wij horen en wij gehoorzamen” en “hoort toe” en ,,Kijk ons aan” het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.

 

Bovengenoemde verzen zijn koren op de molen van ISIS. Hieraan ontlenen zij hun bestaansrecht en hiermee verantwoorden zij hun daden en gruwelijkheden. En ja, je kan je er niet omheen: het zijn het moslims. Het is islamitisch. Interpretabel, zeer selectief, beperkt en restrictief? Ja, dat zeker ook. Met een bijna maniakale nadruk op verzen die ‘andere’ moslims zien als een beschrijving van reeds lang vervlogen tijden. Die niet meer passen in de huidige samenleving. En uiteraard is het niet allemaal geweld en oorlog dat de klok slaat in de Koran:

 

Soera 16:90

God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen, en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is.

 

Soera 41:34-35

En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die [slechte daad] af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, een boezemvriend worden. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden; het wordt slechts aangeboden aan iemand met geweldig geluk.

 

Soera 24:22

En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u beziten niet ophouden te geven aan verwanten en behoeftigen en hun die huizen ter willen van Allah hebben verlaten. Laten zij vergeven en lankmoedig zijn. Wenst gij niet dat Allah u zou vergeven. Allah is Vergevingsgezind, Genadevol

 

Soera 9:60

De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die daarbij werkzaam zijn en voor degenen wier hart verzoend is en voor de slaven en voor degenen die schuld hebben en voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

 

En laten we eerlijk zijn; ook in de Bijbel is het niet enkel liefde dat de klok slaat:

 

Numeri 31:17-18

“Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven.”

 

Deuteronomium 20:10-18

“Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden. Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen. Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren. Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner; de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven. U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God. Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken.

 

Matheus 10:34-35

“Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.”

 

En natuurlijk de bekendste:

 

Deuteronomium – 19 : 21

Laat je oog hem niet verschonen:
een ziel voor een ziel,
een oog voor een oog,
een tand voor een tand,
een hand voor een hand,
een voet voor een voet!

 

Er zijn nog maar weinig christenen die bovenstaande verzen letterlijk nemen, laat staan uitvoeren. En net zo goed als we God’s Army fundamentalische christenen noemen; en net zo goed als we de Ku Klux Klan christelijk noemen; en net zo goed zoals we het geweld in Noord-Ierland aan het einde van de vorige eeuw omschrijven als christelijke broedertwist; zo moeten we ook ISIS benoemen voor wat ze zijn: een islamitische terreurbeweging, bestaande uit fundamentalistische moslims.

Moslima Samira Bouchibti schrijft;

 

De gematigde moslim redeneert op vrije wijze en vanuit een vrije geest. De gematigde moslim interpreteert de islam in de tijd waarin hij leeft en ontleent zijn morele opvattingen niet alleen aan het heilige boek, maar ook aan zichzelf een aan zijn omgeving.

 

En daar zit ‘em het grote verschil met ISIS, die de koran letterlijk interpreteren en de wereld zien zoals deze was in de tijd van de profeet. Het is een andere, enge*, interpretatie van een en hetzelfde boek, van dezelfde religie. Een verschil van interpretatie dat je bijvoorbeeld ook terugvind tussen de gereformeerde christenen in pak ‘em beet Staphorst en Urk en de Nederlands Hervormde gemeente in Den Haag waar ik als kind enige tijd heb rondgelopen.

Moslims van over de hele wereld hebben de laatste dagen, vooral op de social media, stelling genomen tegen de terreur van ISIS. En dat vind ik goed. Niet omdat het moslims zijn, maar omdat ik dat mag verwachten van alle mensen, onafhankelijk van religie. De laatste paar dagen is helaas ook het geweld tegen moslims sterk toegenomen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Donald Trump roept op tot het aanleggen van een database van moslims. Toen ik dat las, kreeg ik behoorlijk de kriebels. Want hoewel ik niet bij iedere discussie over wat dan ook de Tweede Wereldoorlog wil betrekken, zie ik in dit voorstel wel de digitale versie van de gele Jodenster.

Maar waarom moeten er nu ineens moskeeën in brand gestoken worden en moslims bedreigd worden. Niet iedere moslim is een terrorist. Afzetten tegen ISIS; prima! Dat zou iedereen moeten doen. Met men zegt zo vaak ‘dat het om een kleine minderheid van de moslims gaat’. En dat is zeer zeker waar. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was slechts een zeer klein deel van de Duitse bevolking actief Nazi (ja, ik ken de Wet van Godwin, maar aangezien ik de Tweede Wereldoorlog al eerder erbij gehaald heb, kan het nog wel een keer). Maar afzetten tegen onschuldige moslims die part noch deel hebben aan de aanslagen in Parijs; dat is nooit te rechtvaardigen! Nadat Anders Breivik in Noorwegen 77 mensen ombracht, werd ook niet ineens van alle blanken/christenen verwacht dat ze deze aanslagen zouden veroordelen. Dat gebeurde wel; door mensen, niet door gelovigen. En als blanke man hoefde ik ook niet ineens bang te zijn voor geweld als gevolg van de gruweldaden van Breivik. Waarom zou mijn islamitische overbuurman dat dan nu wel moeten zijn als hij de post rondbrengt?

* Eng wordt hier bedoeld als nauw, krap. Maar op zich zou de normale definitie ook volstaan…